S

Stadsherstel nu

‘Stadsherstel herstelt ook hier de stad’. Het bouwbord met deze woorden plaatsen wij met trots op al onze restauratieprojecten. Wanneer het project klaar is voor een nieuw leven, krijgt het een Stadsherstel bordje naast de voordeur. Sinds onze oprichting, in 1956, hebben wij meer dan 750 panden in zowel Amsterdam als 45 kilometer daaromheen gered, gerestaureerd of herbestemd. Dat doen we met onder anderen onze partners en Vrienden, zodat wij, maar ook volgende generaties kunnen genieten van deze monumenten.

Officieel is onze missie

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden, door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties;
• de leefbaarheid van steden en dorpen;
• de toegankelijkheid van monumenten;
• het behoud van het restauratieambacht.

Sinds onze oprichting in 1956 hebben wij meer dan 750 panden in en binnen een straal van 45 kilometer van de stad Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden om te worden gesloopt en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

Oprichting
Waarom opgericht?

Stadsherstel is 67 jaar geleden ontstaan uit particulier initiatief, omdat de binnenstad van Amsterdam met haar monumenten ernstig bedreigd werd. De gemeente was van plan om de verwaarloosde stad een cityfunctie te geven, waardoor veel monumenten werden gesloopt. Het wonen moest volgens dat plan maar buiten het centrum plaatsvinden. Amsterdam- en monumentenliefhebbers gingen daartegen in verzet en richtten een club op die zich met het redden van de historische stad zou bezig houden. Uit dit initiatief is Stadherstel opgericht. Een organisatie die zelf monumenten redt en de woonfunctie weer terugbrengt in de stad.

Lees ons oprichtingsverhaal
45 km rondom Amsterdam
Ons werkgebied

We begonnen 67 jaar geleden in de binnenstad van Amsterdam. Al stond er in de statuten wel dat we in heel Nederland mochten opereren. In de beginjaren was er in Amsterdam heel veel te doen maar er kwamen steeds meer verzoeken van buiten de hoofdstad. In de loop der jaren is ons werkgebied vergroot, tegenwoordig zijn we zowel in als 45 kilometer rondom Amsterdam actief.

In meer dan 36 gemeenten redden en restaureren wij monumenten en natuurlijk zijn we nog steeds in Amsterdam aan het herstellen.

Op de kaart kunt u zien in welke gemeenten wij actief zijn en welke monumenten we daar gered hebben.

Naar de kaart
Advieswerk
In binnen- en buitenland

De oprichters van Stadsherstel Amsterdam hadden zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat de formule van de organisatie ook internationaal aan zou slaan. Geestelijk vader Geurt Brinkgreve gaf weliswaar aan dat Amsterdam een voorbeeldfunctie moest krijgen, maar het werd veel meer dan dat.

Zo zijn er in Nederland Stadsherstelorganisaties opgericht naar voorbeeld van Amsterdam zoals Stadsherstel Rotterdam, Stadsherstel Den Haag, Stadsherstel Utrecht en Stadsherstel Hoorn.

Maar ook in het buitenland zijn Stadsherstel organisaties ontstaan zoals Stadsherstel Curaçao, Stadsherstel Suriname, en Stadsherstel Zanzibar. Die laatste twee organisaties geven wij nog steeds advies.

Lees meer over Stadsherstel Suriname
Onze panden
Monumentale panden

Op welke panden richt Stadsherstel zich?

Stadsherstel richt zich op alle monumentale panden, zoals grachtenpanden, kerken, musea, scholen, molens, kastelen, buitenplaatsen, theaters, buurthuizen, boerderijen en pakhuizen. Dat hoeven niet altijd geregistreerde monumenten te zijn.

In de beginjaren waren het vooral “krotten”, panden die alleen met stutten overeind gehouden werden. Voor de voorbijganger lijkt het einde van zo’n pand nabij, maar Stadsherstel ziet juist de mogelijkheden van zo’n bouwval. Nog steeds redden wij “krotten”, maar steeds vaker worden wij eigenaar van panden die om een herbestemming vragen of waar meer een beheervraagstuk ligt.

Zo nemen wij in goed overleg met stichtingen, gemeenten en particulieren de zorg over van hun pand. Stadsherstel durft uitdagingen aan te gaan en zet zich graag in voor al deze panden.

Naar al onze monumenten
Functie
Goed voor monument en buurt

Veel monumenten wachten nog op restauratie. Niet alleen in het centrum van Amsterdam, maar ook daarbuiten en in andere steden en dorpen ligt nog een grote opgave voor Stadsherstel. Per jaar restaureren wij circa tien panden.

In eerste instantie richten wij ons op het behoud van het pand en het historische stadsbeeld. Maar wij kijken zeker ook naar de beste functie van het pand in de straat, dorp, stad of regio. In goed overleg met de overheid, buurt, stichtingen en oud-eigenaar maken wij onze plannen.

Ook tijdens de restauratie betrekken we de partners bij het project. Dat doen we onder andere via onze nieuwsberichten, waarin we vertellen over de plannen, restauratie en geschiedenis en we kondigen ook de open dagen aan.

Onze sociaal maatschappelijke projecten
Leerlingbouwplaatsen
Sociaal op de bouwplaats

Geen enkel restauratieproject wordt uitgevoerd zonder leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat het restauratievak niet uitsterft en daarom maken we van elk project een leerlingbouwplaats. Waar mogelijk maken we gebruik van de diensten van sociale organisaties, zoals AmsterdamWerkt.

Zo bieden we aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tweede of een volgende kans om een goed leven op te bouwen. Studenten, zoals van de bouwhistorie- en restauratieopleidingen, bieden wij de mogelijkheid om onderzoek te doen in onze panden.

Daarnaast biedt Stadsherstel stageplaatsen aan op verschillende afdelingen en van verschillende opleidingen.

Duurzaamheid
Duurzaam restaureren

Ook aan duurzaamheid wordt het nodige bijgedragen. Zo is restaureren en herbestemmen al zeer duurzaam, maar ook proberen wij bij het onderhouden van ons bezit en op het gebied van beperking van het energieverbruik onszelf uit te dagen.

Stadsherstel werkt daarin samen met verschillende organisaties, zodat opgedane kennis gedeeld kan worden. Zo zijn wij één van de founding partners van De Groene Grachten, een initiatief van Wubbo Ockels. Het doel van de samenwerking is monumenten te verduurzamen en een voorbeeldfunctie te vervullen daarin. De andere founding partners van het initiatief zijn de gemeente Amsterdam, Search B.V., Liander, Philips en VMW Taxand en de kennis- en netwerkpartners, zoals Waternet, Deerns, Liandon, Tauw en Royal Haskoning, Amsterdam Smart City en Urgenda.

Door het delen van kennis afkomstig van al deze verschillende partijen werd het initiatief versterkt en kon de voorbeeldfunctie van het initiatief groeien.

Organisatie
Erkende monumentenredder

Professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM)

Wij zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aangewezen als een organisatie voor monumentenbehoud. Dit zijn organisaties die zich de instandhouding van moeilijk te exploiteren monumenten ten doel stellen.

Stadsherstel heeft met honderden gerestaureerde monumenten, die zij ook beheert, een behoorlijke kennis vergaard en draagt die van generatie op generatie over. Ook werken diverse collega’s al jaren bij Stadsherstel en hebben zij verschillende opleidingen gevolgd, die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren. Dat zijn opleidingen op de HTS in Amsterdam en TU Delft, maar ook restauratie en bouwhistorie opleidingen in Utrecht. Daarnaast volgens zij diverse opleidingen/cursussen om op de hoogte te blijven van hun boeiende vak.

Wij hebben zelf geen uitvoerend personeel in dienst, maar sturen externe bedrijven, die veelal over specifieke kwaliteiten beschikken, aan. Zij adviseren ons ook bij het maken van de restauratieplannen. Cultuurhistorisch-, bouwhistorisch- en kleurenonderzoek laten wij uitvoeren om tot een goed restauratieplan en meer over het pand te weten te komen.

Lees hier het POM beleids- en visiedocument
Beheer en onderhoud
Goede toekomst voor erfgoed

In onze rendementsberekeningen wordt naast de (huur)inkomsten ook al rekening gehouden met de toekomstige uitgaven van een project. Dat wil dus zeggen dat het onderhoud en beheer van de panden ingecalculeerd is. Pas als een project haalbaar is, mogen wij het aankopen.

Zo wordt een regelmatig en secuur onderhoud aan de gerestaureerde panden gewaarborgd en gaat ons erfgoed een goede toekomst tegemoet. Wij voeren regelmatig inspecties uit aan ons bezit en maken voor onze panden meerjarig onderhoudsplannen. De bedrijven die zich bezig houden met onze restauratieprojecten zijn ook vaak betrokken bij het beheer van de monumenten.

Medewerkers
Vaste Medewerkers, ZZP’ers en

Vaste Medewerkers, ZZP’ers en vrijwilligers

Bij Stadsherstel zijn zo’n 45 vaste medewerkers werkzaam. Naast deze vaste medewerkers werken er ook nog zo’n 35 flexkrachten/ZZP’ers en stagiaires voor Stadsherstel en zo’n 45 vrijwilligers. De bedrijfscultuur die wij nastreven is resultaatgericht, respectvol, open en laagdrempelig. Lees bij werken bij meer over de medewerkers van Stadsherstel.

Werken bij Stadsherstel
Vrijwilligers
Samen zorgen voor monumenten

Stadsherstel zorgt voor het monument en plaatselijke vrijwilligers voor openstelling

Behalve de interne Stadsherstel vrijwilligers zetten ook plaatselijke vrijwilligers zich in om “hun monument” open te stellen of “hun molen” te laten draaien. We hebben het dan over bijvoorbeeld: het Kleinste Politiebureautje van Nederland, De Grote Kerk in Schermerhorn en het Schooltje van Dik Trom. Zij worden door circa 200 vrijwilligers opengesteld als museum, buurtwinkeltje etc.

Wij vinden het een mooie taak om er met hen voor te zorgen dat dit belangrijke erfgoed behouden wordt voor de toekomst en een plaats als ontmoetingsplek vervuld voor een dorp of stad. Vaak zijn dit monumenten die in eerste instantie gered zijn door die vrijwilligers, maar in de loop der tijd is het voor de vrijwilligers om verschillende redenen niet meer mogelijk hun doelstellingen te realiseren.

De samenwerking met Stadsherstel, waarin wij de nieuwe eigenaar worden, het monument onderhouden en eventueel restaureren of beter bruikbaar maken en zij met name het pand openstellen, is een goede formule gebleken.

Ook vrijwilliger worden?
Integriteitscode
Maatschappelijk Verantwoord

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stadsherstel doet haar werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is van belang dat onze klanten en andere belanghebbenden vertrouwen (kunnen) hebben in Stadsherstel als organisatie en in de medewerkers en hun functioneren. Daarom is in een integriteitscode vastgelegd hoe we ons dienen te gedragen. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Stadsherstel Amsterdam. Dus niet alleen voor medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stadsherstel.

Belangrijk is ook, dat wij bij al onze beslissingen en het uitvoeren van werkzaamheden kijken naar een juiste balans tussen maatschappij, milieu en onderneming. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dus.

Sinds 2022
Stichting Stadsherstel A’dam

ANBI- en POM-status

Stadsherstel redt en onderhoudt al meer dan 67 jaar monumenten. Om dat optimaal te kunnen blijven doen is in 2022 naast Stadsherstel Amsterdam N.V. de Stichting Stadsherstel Amsterdam opgericht. Deze stichting zet zich vooral in om de meest onrendabele monumenten te redden en te onderhouden. Erfgoed die de stichting zonder extra subsidies en bijdragen van fondsen en giften van de Vrienden en andere donaties van particulieren (via onze Vrienden Vereniging) niet kan redden / restaureren / onderhouden.

Deze stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud). De werknemers van Stadsherstel Amsterdam N.V. voeren ook de werkzaamheden voor de stichting uit. De directeur is dezelfde als die van de N.V. maar er is een onafhankelijke Raad van toezicht.

Lees meer over de stichting
Commissarissen en aandeelhouders
Maatschappelijk N.V.

De Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam N.V. houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De leden komen viermaal per jaar bijeen.

Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • Mevrouw J.E.M. Brinkman RA (voorzitter)
  • Mevrouw drs. J. Kiers
  • De heer mr. C.H.T. Koetsier
  • De heer mr. G.J. Alberts MRE
  • Mevrouw mr. A.M. Vreugdenhil
  • De heer drs. W.F.J. Honig

Toen de stad er zeer verwaarloosd bij stond en er snel wat moest gebeuren, hebben particulieren Stadsherstel Amsterdam N.V. als vennootschap met een maatschappelijk doel opgericht. Zij kozen aandeelhouders uit die betrokken waren bij de stad en iets tegen het verval wilden doen. Onder de aandeelhouders bevinden zich naast Nederlandse banken en verzekeraars, die vanuit maatschappelijk oogpunt een bescheiden dividend ontvangen, ook verschillende goede doelen en de gemeente Amsterdam. Met het gestorte kapitaal is Stadsherstel in staat om panden aan te kopen en te restaureren. Dat wordt aangevuld met eigen kapitaal, subsidies en bijdragen van fondsen en particulieren zoals onze Vrienden. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren.

Het jaarverslag van 2022 van Stadsherstel Amsterdam N.V. kunt u hier inzien.

Cultuur
2500 culturele activiteiten

Monumenten voor iedereen

Onze eigen afdeling Bijzondere Locaties zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze monumenten. Het culturele aanbod is daarom ook zeer divers. Van pianorecitals, kooroptredens en orgel- en strijkconcerten tot jazz-, pop- en wereldmuziek van formaat; van hedendaagse dansvoorstellingen tot gezellige kinderactiviteiten. Het staat allemaal op het programma.

Tevens zijn er gedurende het jaar veel openbare lezingen, al dan niet erfgoed-gerelateerd. De Vondelkerk, De Duif, de Van Houtenkerk en de Posthoornkerk worden twee keer per maand gratis opengesteld voor publiek waar onze vrijwilligers u meer over de geschiedenis van de panden vertellen. 

De Amstelkerk is elke werkdag eveneens gratis te bezoeken als tentoonstellingsruimte waar veel (lokale) kunstenaars werk laten zien of exposities over projecten waar wij mee bezig zijn. Werkelijk te veel om op te noemen… Neemt u gerust een kijkje in onze cultuuragenda.

Naar de cultuuragenda
Zaalverhuur
14 bijzondere locaties

Een aantal van de panden die we hebben gered, hebben een tweede leven gekregen als locatie voor culturele activiteiten en zakelijke events. Zo kan er bijvoorbeeld vergadert worden in de maritieme en industriële setting van Museum ’t Kromhout. Of gedineerd worden in het Amsterdamse School theater ’t Zonnehuis in Amsterdam-Noord. U kunt een theatervoorstelling of concert organiseren in één van de vele kerken die we gerestaureerd hebben, zoals De Duif, de Vondelkerk, de Posthoornkerk of de Amstelkerk.

Ook kan er volop getrouwd worden in alle locaties. We verwelkomen jaarlijks veel blije bruiden en bruidegoms in onze locaties, zoals de Schellingwouderkerk, maar ook iets verder buiten de stadsgrenzen, zoals de Van Houtenkerk in Weesp, het Seinwezen in Haarlem en de Grote Kerk van Schermerhorn. Mogelijkheden te over.

Door te kiezen voor een Stadsherstel locatie blijven deze rijksmonumenten geopend voor het publiek en kan Stadsherstel dit cultureel erfgoed bewaren. Dus: laat u inspireren!

Naar de 14 eventlocaties
Vrienden en donateurs
4500 Vrienden steunen ons

Onze Vrienden en donateurs worden steeds belangrijker

Naast onze partners, worden wij bij de reddingen en restauraties van monumenten in belangrijke mate ondersteund door de overheid en fondsen. Maar particulieren zoals onze 4.500 Vrienden en donateurs gaan een steeds belangrijkere rol spellen bij het behoud van ons erfgoed.

Zij doen dat op verschillende manieren, zoals éénmalige geven, Vriend worden, maar ook structureler geven of ze schenken bijvoorbeeld (deels) een pand of laten een bedrag na.

Wilt u ook met ons mee Stadsherstellen? Wij bedanken u graag door middel van exclusieve kijkjes in de restauratiekeuken, unieke Stadsherstelminiaturen etc. Bekijk via onze ‘Tien manieren om te helpen’ of er een manier voor u bij zit. Onze Vrienden hebben de culturele ANBI-status, schenken is belastingtechnisch dus aantrekkelijk.

Wilt u ons blijvend volgen? Meld u zich dan HIER aan voor onze nieuwsbrief.

Naar tien manieren om te helpen
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.