P

Privacybeleid
Stadsherstel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoons­gegevens. Stadsherstel wil dat één ieder van wie persoons­gegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Stadsherstel verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt Stadsherstel in basis vast?
Stadsherstel verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoons­gegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor onze nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld uw e-mailadres gevraagd op het moment dat u zich wilt abonneren. Uw e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop u zich heeft geabonneerd.

Op basis van welke grondslag verwerkt Stadsherstel persoonsgegevens?
Stadsherstel verwerkt uw persoons­gegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoons­gegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen
 • het een taak van algemeen belang betreft
 • Stadsherstel er een gerechtvaardigd belang bij heeft.
 • Indien Stadsherstel persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. Stadsherstel zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan nood­zakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoons­gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, weten­schappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoons­gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal Stadsherstel conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden
Stadsherstel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat Stadsherstel uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkers­overeenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoons­gegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Stadsherstel adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten
U kunt een verzoek bij Stadsherstel indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoons­gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoons­gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoons­gegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.
 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor Stadsherstel de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen Stadsherstel kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevens­bescherming (FG) van Stadsherstel:

Autoriteit Persoonsgegevens
Stadsherstel zoekt samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stadsherstel kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Stadsherstel worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies
Stadsherstel maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 27 augustus 2020.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Ok, ik wil verder".
instellingen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken van de website bij te houden. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres automatisch gemaskeerd.